Czekaj...Użytkownik

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25
maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
BIOGENES Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-224, przy Palcu Bzowym 1. Nasze dane
kontaktowe: adres e-mail: sekretariat@biogenes.pl , telefon 71 364 79 61, 71 363 30 16.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz
przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji będziemy wykorzystywać w celu wykonywania
działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji
medycznej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy
prawa regulujące działalność podmiotów leczniczych, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
Podanie wszystkich danych zawartych w deklaracji NFZ jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne
do udzielania świadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń
przez naszą placówkę.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w
którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać
dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:
– dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
– sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
– usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać –
oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
– innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń
zdrowotnych;
– dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę
świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom
sprzętu medycznego);
– innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym)

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, Pana Pawła Domagałe, z którą
mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dpo24.pl.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Biogenes" Sp. z o.o
Rok założenia: 2002
NIP 894-26-86-473
REGON 932685203
KRS 0000039289
Kapitał zakładowy: 496 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W przychodni znajduje się Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zapisz kontakt skanując kod lub klikając na niego

Projekt & wykonanie: www.stronylabaz.pl
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone